KAWIKAAN

root: wika (language, something uttered)

This is the preferred word for translating “Proverbs” if it relates to the Bible.

The contemporary word for “proverb” is salawikain.

mga kawikaan sa Bibliya
proverbs in the Bible

Mga Kawikaan
Proverbs

Aklat ng Kawikaan
Book of Proverbs

Mga Kawikaan ni Salomon
Proverbs of Solomon


MGA KAWIKAAN 24:21

Anak ko, matakot ka sa Panginoon at sa hari:
at huwag kang makisalamuha sa kanila na mapagbago.


PROVERBS 24:21

My child, fear the Lord and the king;
Do not associate with those given to change.