KATHAMBUHAY

root words: katha (literary composition) and buhay (life)

kathang buhay
literary work about life

kathambuhay
novel

Kathambuhay is a native Tagalog word. Filipinos now more commonly use the Spanish-derived word nobela when referring to a novel.

Sinasabi na ang unang kathambuhay na isinulat sa Pilipinas ay ang Ninay ni Pedro Paterno. It is said that the first novel written in the Philippines is Ninay by Pedro Paterno.

Ang Banaag at Sikat‘ ay kathambuhay ni Lope K. Santos.
‘From Early Dawn to Full Light’ is a novel by Lope K. Santos.

Ano ang kathambuhay?
What is a novel?

Ang kathambuhay ay isang mahabang kuwentong piksyon na binubuo ng ilang kabanata. A novel is a long fictional story comprising several chapters.

Magbigay ng mga halimbawa ng kathambuhay:
Give examples of novels:

Sampaguitang Walang Bango (1918) ni IƱigo Ed Regalado
Jasmine Without Fragrance (1918) by Inigo Ed Regalado

Luha ng Buwaya na isinulat ni Amado V. Hernandez noong 1962
Crocodile Tears, which was written by Amado V. Hernandez in 1962