KATAGA

kataga
grammatical particle

Mga Halimbawa ng Kataga sa Tagalog:
Examples of Grammatical Particles in Tagalog:

pa
still

man
yet

din
too

na
already

Bata pa siya.
She’s still young.

May papel din ako.
I have paper too.

Kumain na ako.
I’ve eaten already.