Kasaysayan ng Pilipinas (1521-1921)

Timeline of 400 years of Philippine history, as written in 1922.

1521.—Ika-26 ng Marzo, kaunaunahang pagdatal sa Pilipinas ng mga kastila.

1863.—Ika 30 ng Nobyembre, kapanganakan kay Andrés Bonifacio.

1872.—Ika 28 ng Pebrero, pagbitay kiná Gomez, Burgos at Zamora.

1892.—Ika 26 ng Hunyo, paglunsad ni Rizal sa Maynila.

1892.—Ika 7 ng Hulyo, pagkakapabilanggo kay Rizal ni General Despujol, sa Fuerza de Santiago.

1892.—Ika 7 ng Hulyo, pagkakatatag ng “Katipunan.”

1896.—Ika 1 ng Enero, pagkakahalal sa mga magsisibuo ng Panguluhan ng “Katipunan.”

1896.—Ika 1 ng Enero, unang labas ng pahayagan ng “Katipunan” na ang pamagat ay “Kalayaan.”

1896.—Buwan ng Mayo, sinugo ni Bonifacio si Dr. Valenzuela kay Rizal.

1896.—Ika 5 ng Hulyo, sulat ng pinuno ng sibil na si Sityar sa mga pinunong kastila sa Maynila.

1896.—Ika 5 ng Agosto, paglunsad ni Rizal sa Maynila buhat sa Dapitan.

1896.—Ika 5 ng Agosto, tinangka ng mga “Katipunan” na iligtas si Rizal.

1896.—Ika 13 ng Agosto, sulat ng “cura” sa Sampiro kay Luengo.

1896.—Ika 17 ng Agosto, pulong na idinaos ng “Katipunan” sa “Kankong.”

1896.—Ika 19 ng Agosto, pagkatuklas ng “Katipunan” ni P. Mariano Gil.

1896.—Ika 27 ng Agosto, paglipat nina Bonifacio sa Balakbak.

1896.—Ika 28 ng Agosto, pagkalagda ng pahayag sa paghihimagsik.

1896.—Ika 29 ng Agosto, pasyang pagsimula ng paghihimagsik, na iniuutos sa pahayag ni Bonifacio.

1896.—Ika 29 ng Agosto, pagkakalabanang mahigpit ng mga “Katipunan” at kawal ng kastila sa Balintawak at iba pa.

1896.—Ika 30 ng Agosto, araw na ipinasyang pagsalakay sa Maynila.

1896.—Ika 30 ng Agosto, ipinasya ni General Blanco na gawing pook ng digmaan ang mga lalawigang Maynila, Bulakan at iba pa.

1896.—Ika 4 ng Septiembre, kaunaunahang mga ipinabaril ng mga kastila.

1897.—Ika 17 ng Pebrero, pagkakapasok ng mga kastilà sa Sapote.

1897.—Ika 17 ng Pebrero, pagkapatay kay Evangelista.

1897.—Ika 12 ng Marzo, halalan sa “casa-hacienda” sa Tejeros, Kabite.

1897.—Ika 24 ng Abril, sulat ni Bonifacio kay Emilio Jacinto.

1897.—Ika 3 ng Mayo, sulat kay Emilio Jacinto ni Antonino Guevara.

1897.—Ika 10 ng Mayo, pagkabaril kay Bonifacio at sa kanyang kapatid na si Procopio.

1897.—Ika 4 ng Agosto, Kasunduan sa Biak-na-Bato.

1898.—Abril, pagsimula ng digmaan ng España at Estados Unidos.

1898.—Ika 1 ng Mayo, pagkakapalubog ng mga pangdigmang dagat ng mga amerikano sa mga pangdigma ng mga kastila.

1898.—Ika 15 ng Mayo, paglunsad ni Aguinaldo sa Maynila, buhat sa Hongkong.

1898.—Ika 24 ng Mayo, pagtanghal ng paghimagsik at pagiging Dictador ni Aguinaldo.

1898.—Ika. 12 ng Hunyo, pagkukatanghal ng uri ng Pamahalaang sarili.

1898.—Ika 13 ng Agosto, pagsuko ng Maynila sa mga Amerikano.


1898.—Ika 15 ng Septiembre, pagkakaraos ng unang kapulungang-bayan ng pamahalaang sarili sa Malolos.

1898.—Ika 29 ng Nobyembre, pagkakapagtibay ng pangulong-batas (Constitucion).

1898.—Ika 20 ng Disyembre, paghinto ng digmaan ng España at Estados Unidos.

1899.—Ika 4 ng Enero, pagkakapagutos ng Pangulong McKinley na ipakilala sa mga pilipino ang kapangyarihan ng Estados Unidos.

1899.—Ika 21 ng Enero, pagkakatatanghal ng Republica Filipina sa Malolos.

1899.—Ika 4 ng Pebrero, simula ng labanan ng mga amerikano at pilipino.

1899.—Ika 6 ng Pebrero, pagkakapagtibay ng Senado ng Estados Unidos sa kasunduan ng bayang ito at ng España ukol sa Pilipinas.

1901.—Ika 23 ng Marzo, pagkakadakip kay Emilio Aguinaldo.

1901.—Abril, simula ng hayagang pagpaparangal kay Bonifacio sa daang Alvarado.

1902.—Pebrero, pagsuko ni General Lukban.

1902.—Hunyo, pagsuko ni General Malvar.

1911.—Ika 3 ng Septiembre, pagtatayo ng bantayog sa mga Bayani ng 96.

1920.—Ika 30 ng Nobyembre, paghaharap in Senador Lope K. Santos, ng bill ukol sa kaarawan ni Bonifacio na ngayó’y batás na blg. 2946.

1921.—Ika 30 ng Nobyembre, simula ng pagiging araw na pangilin, alangalang kay Bonifacio.


Leave a Comment