Ang Kaibigang Tunay (Translation)

This is the study guide for the Tagalog poem Ang Kaibigang Tunay, a short children’s poem about friendship. The word Siya can refer to a He or a She.


ANG KAIBIGANG TUNAY

Kaibigang tunay ay laging matapat,
ang tulong ay laan sa lahat ng oras.

Siya ay mabait at saka marangal
sa lahat ng saglit ay maaasahan.

Sa pangangailangan, siya’y laging handa
nang ang kaibiga’y hindi mapahiya.

Siya’y nakalaan kahit na magtiis
upang mapagbigyan, katotong matalik.

Kaibigang lubos, kaibigang tapat
ay kayamanan din ang nakakatulad.


THE TRUE FRIEND

A true friend is always faithful,
provides help at any time.

She is kind and honorable,
can be relied upon at any time.

In need, she is always ready,
so that her friend won’t be embarrassed.

She’s devoted even when tried,
in order to indulge her close friend.

A perfect friend, a faithful friend
can also be compared to treasure.


This poem reads so much better in the original Tagalog.