KABISERA

from the Spanish cabecera meaning ‘capital city’

kabisera
capital

Ang kabisera ng Pilipinas ay Maynila.
The capital of the Philippies is Manila.

Ang kabisera ng Espanya ay Madrid.
The capital of Spain is Madrid.

Ang Bacolod ay ang kabisera ng Negros Occidental.
Bacolod is the capital city of Negros Occidental.

Mayroong mga bansa na higit sa isa ang kabisera.
There are countries that have more than one capital city.

muling pagbubukas ng mga embahada sa kabisera ng dalawang bansa
reopening of embassies in the capitals of both countries