Jocelynang Baliwag (Kundiman)

Jocelynang Baliuag was the most popular kundiman in the 1890’s among Tagalog revolutionaries fighting Spanish colonial rule. It was known as the Kundiman of the Revolution.

LYRICS OF JOCELYNANG BALIUAG

P– Pinopoong sinta, niring calolowa
Nacacawangis mo’y mabangong sampaga
Dalisay sa linis, dakila sa ganda
Matimyas na bucal ng madlang ligaya.

E– Edeng maligayang kinaloclocan
Ng galak at tuwang catamis-tamisan
Hada cang maningning na ang matunghaya’y
Masamyong bulaclac agad sumisical.

P– Pinananaligan niring aking dibdib
Na sa paglalayag sa dagat ng sakit
‘Di mo babayaang malunod sa hapis
Sa pagcabagabag co’y icaw ang sasagip.

I– Icaw na nga ang lunas sa aking dalita
Tanging magliligtas sa niluha-luha
Bunying binibining sinucuang cusa
Niring catawohang nangayupapa.

T– Tanggapin ang aking wagas na pag-ibig
Marubdob na ningas na taglay sa dibdib
Sa buhay na ito’y walang nilalangit
Cung hindi ikaw lamang, ilaw niring isip.

  A– At sa cawacasa’y ang kapamanhikan
Tumbasan mo yaring pagsintang dalisay
Alalahanin mong cung ‘di cahabagan
Iyong lalasunin ang aba cong buhay.

“Pepita” refers to the nickname of Josefa Tiongson y Lara, a young Filipina from the town of Baliuag, Bulacan. The lyrics are dedicated to her as she is used to symbolize the beautiful country of the Philippines.


A patriotic song in the guise of a hymn of courtship, “Jocelynang Baliwag” was officially known as “Musica de Legitimo Kundiman Proceddente del Campo Insurecto” (Music of the Legitimate Kundiman that Proceeds from the Insurgents’ Camp). It was composed in the year 1898 in the town of Baliwag of the province of Bulacan, Philippines.