HUNYO

This word is from the Spanish junio.

Hunyo
June

buwan ng Hunyo
month of June

ika-anim na buwan ng taon
sixth month of the year

sa Hunyo
in June

sa ika-lima ng Hunyo
on the fifth of June

sa unang Lunes ng Hunyo
on the first Monday of June

Kailan sa Hunyo?
When in June?

sa buwan ng Hunyo
in the month of June

sa unang araw ng Hunyo
on the first day of June

sa huling araw ng Hunyo
on the last day of June

sa huling linggo ng Hunyo
on the last week of June

sa susunod na Hunyo
next June

Magkita tayo sa susunod na Hunyo.
Let’s see each other next June.

Magkita-kita tayo sa susunod na Hunyo.
Let’s all meet next June.

Ang buwan pagkatapos ng Hunyo ay Hulyo.
The month after June is July.

Ang buwan kasunod ng Hunyo ay Hulyo.
The month following June is July.

May tatlumpung araw sa buwan ng Hunyo.
There are thirty days in the month of June.

Sa Pilipinas, ang Araw ng Kalayaan ay sa ika-12 ng Hunyo.
In the Philippines, Independence Day is on June 12.