HULO

This word is not common in conversation.

hulò: deduction, perception, realization

paghuhulo: deduction arrived at through reasoning


MGA KAHULUGAN SA TAGALOG

hulo: bahagi ng bayan o komunidad na nasa dakong gulod o bundok o mataas na lugar

hulo: kuro, kabatiran

hulo: pamulaan

hulo: batis, balong, bukal

Napaghulo kong siya ay isang babaeng mabuti.
I perceived that she was a good woman.

Aking napaghulo na mahirap palang maging magulang.
I realized that it was difficult to be a parent after all.

Napaghulo ni Florante ang ibig sabihin ni Antenor.
Florante was able to deduce what Antenor meant.

Napaghulo ko kung ano ang nangyari nang nakita ko siya.
I comprehended what happened when I saw him/her.

… noon lamang nila napaghulo ang kanilang pagmamahal sa isa’t isa.
… only then did they come to realize their love for each other.

Hindi napaghulo ni Mama ang pagkakasalang sumusurot sa aking budhi.
Mother wasn’t able to perceive the sin that was nibbling at my conscience.

Napaghulo ko na ang hangin mismo ang gumigising sa aking pagkatakot.

I perceived that it was the wind itself that was awakening my fear.

Lubhang maaga pa para mapaghulo kung ano ang nangyari.
It’s still too early to deduce what happened.