HINDOT

This is not a word used in polite conversation.

hindot
casual sex act

hindot
copulation

hindot
fck

hindutan
the act of fcking

hindot na magnanakaw
frickin’ thief

hindot na gago
frickin’ idiot

Huwag mong kausapin ang mga hindot na ‘yan.
Don’t talk to the mof*ckers.

Mga hindot na baboy kayo! Mga baboy!
You’re frickin’ pigs! Pigs!