HINDI

di, di-pagsang-ayon, tanggi

hindi
no, not

Hindi ako.
Not me.

Hindi po.
No, sir. / No, ma’am.

Hindi pa.
Not yet.

Hindi na.
Not anymore.

Hindi na. / Huwag na.
Never mind.

Hindi akin.
Not mine.

Hindi ito mabuti.
This is not good.

Hindi iyan damo.
It is not grass.

Hindi iyan tama.
That is not correct.


humindi
said no

Humindi siya sa hiling ko.
He/She turned down my request.


kung hindi
if not

Tulungan mo ako. Kung hindi, magagalit ako.
Help me. If not, I’ll get angry.


The opposite of Hindi is Oo (“Yes”).