HILA

from the Spanish girar meaning ‘to pull’

hila
pull

isang hila
one pull

hilahin
to pull

Hilahin mo ito.
Pull this.

Hilahin mo ako.
Pull me.

Ang kasulungat ng hila ay tulak.
The opposite of pull is push.

hatak, batak, higit, baltak; kaladkad; ang kargada bilang isang yunit ng pagsukat para hilahin; ang bagay na hila-hila; himok, hikayat, yakag, kayag, ganyak, halina; isang uri ng ketong