HIKAB

pagbuka ng bibig at paghinga bilang tanda ng pag-aantok, higab

hikab
yawn

humikab
to yawn

Humikab ako.
I yawn.

Gusto kong humikab.
I want to yawn.

Kapag humikab ka, takpan mo ang bibig mo.
When you yawn, cover your mouth.

Sometimes spelled as higab and humigab.