HAWA

paglipat ng sakit sa iba, lalin

hawa
infection, contagion

mahawa
to become infected

nakakahawa
contagious, infectious

Nakakahawa ba ang bulutong?
Is chickenpox contagious?

Nakakahawa ang sakit ni Ana.
Ana’s disease in contagious.

Mag-ingat ka. Baka mahawa ka.
Be careful. You might catch it.

Nahawa ako sa iyo.
I caught it from you.

Hinawaan mo ako.
You infected me.