Gloria in Excelsis Deo in Tagalog

Gloria in Excelsis Deo is the main doxology of the Roman Catholic and Anglican Mass. It follows the acclamations Kyrie eleison at the beginning of Mass. It is also known as the “Greater Doxology” or the “Angelic Hymn” in English.


ORIGINAL ENGLISH

Glory be to God on high,
and on earth peace, good will towards men.
We praise thee, we bless thee,
we worship thee, we glorify thee,
we give thanks to thee for thy great glory.

O Lord God, heavenly King, God the Father Almighty.
O Lord, the only-begotten Son, Jesus Christ;
O Lord God, Lamb of God, Son of the Father,
that takest away the sins of the world, have mercy upon us.

Thou that takest away the sins of the world, receive our prayer.
Thou that sittest at the right hand of God the Father, have mercy upon us.

For thou only art holy; thou only art the Lord;
thou only art most high, O Christ,
with the Holy Ghost, in the glory of God the Father.

Amen.

TAGALOG TRANSLATION

Papuri sa Diyos sa kaitaasan
at sa lupa’y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya.
Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin,
sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin,
pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan.

Panginoong Diyos, hari ng langit,
Diyos Amang makapangyarihan sa lahat,
Panginoong Hesukristo, bugtong na anak,
Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama.
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.

Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan.
Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin.

Sapagkat ikaw lamang ang banal; ang kataastaasan;
Ikaw lamang, o Hesukristo, ang Panginoon
kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama.

Amen