Giving Directions

The Tagalog words for ‘road’ are daan and kalye.

sa kanan
on the right

sa kaliwa
on the left

deretso
straight

sa harap ng
in front of

sa likod
behind

dito
here

doon
there

diyan
there nearby

sa tabi
by the side

banda doon
thereabout

Malayo.
Far.

Malapit.
Near.

Nandito ako.
I’m here.

Nandoon ka ba?
Were you there?

Nandiyan ba siya?
Is she there (where you are)?
= Is he there (where you are)?

Nakita ko siya doon.
I saw her there.
I saw him there.

Sa kaliwa mo.
On your left.

Sa kanan niya.
On his/her right.

Sa harap ko.
In front of me.

Sa tabi ng daan.
By the side of the road.

Sa harap ng bahay.
In front of the house.

Sa likod ng tindahan.
Behind the store.

Dumeretso ka lang.
Just go straight.

hanggang sa kanto
until the corner

Kumaliwa ka.
Go left. (Turn left. / Make a left.)

Kumanan ka.
Go right. (Turn right. / Make a right.)