GIBA

guho, wasak

giba
demolished

gibain
to demolish

Giniba nila ang bahay ko.
They tore down my house.

Huwag sanang gibain ang gusaling ito.
I hope this building doesn’t get torn down.

Gigibain daw ang paaralan sa susunod na buwan.
They say the school will be demolished next month.