GAWAN

root word: gawa

gawan
to do for, make for

Gawan mo ng paraan.
Make a way (to solve it).

Gawan mo ako ng pagkain.
Make me some food.

Gawan mo sila ng bahay.
Make them a house.

Gawan mo sila ng parti.
Make a party for them.


ginagawan
to make something of it

Ginagawan mo ng problema.
You’re making a problem out of it.

Bakit mo ginagawan ng isyu ito? 
Why are you making an issue out of this?