DAYALOGO

dayalogo
dialogue

also spelled as diyalogo

Ano ang kahalagahan ng dayalogo sa pamilya?
What’s the importance of dialogue in family?

Nagbubunga ito ng dayalogo sa pagitan ng dalawa.
This creates dialogue between the two.

Maaaring magbukas ng dayalogo ang isang guro sa isang mag-aaral.
A teacher may open a dialogue with a student.

We’re still looking for an example of a dialogue.
Naghahanap pa rin kami ng halimbawa ng diyalogo.

makikipagdayalogo
will be engaging in dialogue

Iminungkahi ng isang Katolikong obispo sa gobyerno na alukin ng sinserong dayalogo ang Abu Sayyaf.  A Catholic bishop suggested to the government that it offer a sincere dialogue to the Abu Sayyaf.