Dates: Month and Day

Ano ang petsa ngayon?
What’s the date today?

Ika-lima ng Agosto ngayon.
It’s August fifth today.


Ano ang araw ngayon?
What day is it today?

Miyerkules ngayon.
It’s Wednesday now.


Kailan ka ipinanganak?
When were you born?

Ipinanganak ako noong ikatlo ng Hunyo, taong 1979.
I was born on the third of June, year 1979.


Nagbubukas ang mga paaralan sa buwan ng Setyembre.
Schools open in the month of September.

Ika-anim ng Pebrero ang anibersaryo ng kasal ko.
My wedding anniversary is on the sixth of February.

Katapusan ng Hulyo ngayon.
It’s the end of July now.

Dalawampu’t tatlong araw na lamang ay Pasko na.
Just twenty-three more days and it’s Christmas already.

Oktubre ang susunod/darating na buwan.
October is the next month.

Enero ang darating na buwan.
January is the coming month.