BUWAN

luna; apat na linggo

buwan
month / moon

buwan
month

buwan
moon

ang araw at buwan
the sun and moon

ang araw at buwan
the day and month

ang araw at ang buwan
the sun and the moon

ang araw at ang buwan
the day and the month

Buwan ng Wika
Language Month

ang buwan ng Agosto
the month of August

Bilog ang buwan.
The moon is round.

suntok sa buwan
punch at the moon

ang buwan at mga bituin sa langit
the moon and the stars in the sky

Hanep na Madugong Buwan
Super Blood Moon