BULAK

algodon, koton

bulak
cotton

mabulak
cottony

puting bulak
white cotton

isang pirasong bulak
a piece of cotton

Maglagay ka ng bulak sa ilong.
Put cotton up your nose.

lupang pinagtatamnan ng bulak
land that’s planted with cotton

Ang bulak ay ginagamit na palaman sa mga unan.
Cotton is used as stuffing for pillows.

Nagpasak ako ng maliit na bilo ng bulak sa kanang tenga ko.
I stuffed a small of cotton in my right ear.

Less common synonyms: koton, algodon, buboy (tree), kapok (tree)


Similar-looking Tagalog word: bulaklak (flower)