BINALOT

root word: balot (to wrap)

binalot
wrapped

binalot sa dahon
leaf-wrapped

binalot sa dahon ng saging
wrapped in banana leaves

Binalot ko ito kahapon.
I wrapped this yesterday.

Binalot mo na ba?
Have you wrapped (it) already?

Balutin mo ito.
Wrap this.

Paki-balot mo  ito.
Please wrap this.

Babalutin ko mamaya.
I’ll wrap (it) later.

Balutin mo ito nang mabuti.
Wrap this well.