BILIN

utos, orden, mando, atas; nilalakad, sadya, pagawa; tagubilin, instruksiyon, patupad; payo, konseho; hiling, pakiusap, pamanhik; testamento, huling habilin; lagak, paingat, habilin, paiwi, iwi

bilin
request, directions, instructions, order, advice

tagubilin
instructions, orders, recommendation

Ang habilin ni Ina sa akin
Mother’s reminder to me

Hinabilin nila ito sa akin.
They told me about this.
* They entrusted me with this task.

binilinan