BATAYAN

root word: batay meaning “based on”

bátáyan
ground, basis, cause

batayán
standard, criterion

batayang kurikulum
standard curriculum

batayang batas
standard law

batayan ng wastong nutrisyon
basis of proper nutrition, standard for proper nutrition

Anong batayan mo sa pagpili ng nobyo?
What’s your criteria for choosing a boyfriend?

Ano ang mga batayan sa pagtakda ng bansang teritoryo?
What are the criteria for measuring national territory?