Dates: Month and Day

Ano ang petsa ngayon?
What’s the date today?

Ika-lima ng Agosto ngayon.
It’s August fifth today.


Ano ang araw ngayon?
What day is it today?

Miyerkules ngayon.
It’s Wednesday now.


Kailan ka ipinanganak?
When were you born?

Ipinanganak ako noong ikatlo ng Hunyo, taong 1979.
I was born on the third of June, year 1979.

Continue reading “Dates: Month and Day”

Conversation Questions For Kids!

Anong ginagawa mo?
What are you doing?

Anong ginawa mo?
What did you do?

May binisita ka ba? 
Did you visit anyone?

May bumisita ba sa bahay ninyo?
Did someone visit your home?

Continue reading “Conversation Questions For Kids!”

Medical Emergency

Masama ang pakiramdam ko.
I don’t feel well.

Ang sakit ng ulo ko.
My head hurts.

May sakit ba siya?
Is she/he sick?

May sakit siya.
She/He is sick.

Masakit.
It hurts.

Aray!
Ouch!

Continue reading “Medical Emergency”

Cooking & In The Kitchen

Haluan ng kaunting amonya ang tubig na ipanghuhugas sa pinggan at sa mga kalderong mamantika. Malaki ang maitutulong nito sa madaling paglilinis ng mga kagamitan.

Anong lulutuin natin ngayon?
What are we cooking now / today?

Mahirap yatang lutuin ‘yan.
I think that may be hard to cook.

Continue reading “Cooking & In The Kitchen”

Speaking to Older People

Remember to use po and the third-person plural form when talking to someone much older than you.

Compare the following sentences:

Ewan ko.
I don’t know. (casual)

Ewan ko po.
I don’t know. (respectful)

Salamat sa tulong mo.
Thank you for your help. (casual)

Salamat po sa tulong ninyo.
Thanks to your help. (respectful)

Take note of the following exception:
Oo.

Yes. (casual)

Opo.
Yes. (respectful)

Sometimes, ho is substituted for po.

Opo. = Oho.

Salamat po. = Salamat ho. 

Continue reading “Speaking to Older People”

Where Are You From?

Taga-saan siya?
Where is he/she from?

Taga-saan sila?
Where are they from?

Taga-saan ka?
Where are you from?
(to young people)

Taga-saan po kayo?
Where are you from?
(to old people)

Continue reading “Where Are You From?”

Useful Phrases for Travel

Naglalakbay akong mag-isa.
I’m traveling alone.

Gusto kong makita ang mga tanawin.
I want to see the sights. (usually used for natural wonders)

Alis!
Scram!

Huwag mo akong istorbohin!
Don’t bother me!

Huwag mo kaming istorbohin.
Don’t bother us.

Continue reading “Useful Phrases for Travel”

Talking About Photographs

Sino itong nasa litrato?
Who’s this in the picture? Continue reading “Talking About Photographs”