BALING

baling: turning one’s head to one side to look at someone or something


MGA KAHULUGAN SA TAGALOG

baling: pagbaling o pagkiling ng ulo sa isang panig

baling: tuwirang pagsasalita o pagsasabi sa taong pinagsasabihan


Leave a Comment