BAGA

This word has at least three different meanings.

bagà
lung

mga bagà
lungs

sakit sa bagà
lung disease

kanser sa bagà
lung cancer

nauukol sa bagà
pulmonary


baga
ember

baga ng uling
coal ember

dupong, agipo, alipato


bagá
(empathic marker)

kung bagá
it’s as though…

informally shortened to kumbaga

tanong na may pahiwatig