ANGAT

alsado, nakaalsa; kawang, awang

angat
somewhat higher

angat
slightly raised

angat sa iba
above others

angat sa iba
better than others

pagkakataong umangat sa iba
chance to rise above others

pagkakataong umangat sa iba
opportunity to stand out

iangat
raise slightly

iniaangat, iniangat, iaangat

umangat
to become slightly raised

umaangat, umangat, aangat

Angatin mo ito.
Lift this.

Star Margarine tagline: Angat ka