Ang Mga Karapatang Pantao

The Philippine Bill of Rights is in Article III of the 1987 Constitution.

Mga Karapatang Pantao
Human Rights

karapatang mamuhay
right to live

kalayaan sa pagsasalita
freedom of speech

pagkakapantay-pantay sa harap ng batas
equality before the law

mga panlipunang karapatan
social rights

mga pangkalinangang karapatan
cultural rights

mga pangkabuhayang karapatan
economic rights (pertaining to livelihood)

ang karapatang makilahok sa kultura
the right to participate in culture

ang karapatan sa pagkain
the right to food

ang karapatang makapaghanapbuhay
the right to work for a living

ang karapatan sa edukasyon
the right to education

Katipunan ng Mga Karapatan
Bill of Rights

Ang mga karapatang pantao ay ang payak na mga karapatan at mga kalayaang nararapat na matanggap ng lahat ng mga tao. Human rights are the basic rights and freedoms to which all humans are entitled.


Leave a Comment