Poem: Ang Halik ni Ina (Mother’s Kiss)

In this short Tagalog poem, the poet is comparing his mother’s kiss to dew on a flower. He describes her kiss as hope in the heart, light to an unclear mind.

ANG HALIK NI  INA

Ang mata ni ina’y bukalan ng̃ luha
Kung may dala-dalang damdamin at awa,
Ang lahi ni ina’y sampagang sariwa
Na may laging laang halik at kaling̃a.

Sa halik ni Ina ay doon nalagas
Ang tinik at bulo ng̃ musmos kong palad,
Sa halik ni ina’y aking napagmalas
Na ako’y tao na’t dapat makilamas.

Ang bibig ni inang bibig ng̃ sampaga’y
Bibig na sinipi kina Clara’t Sisa
Kaya’t mayrong bisang kahalihalina.

Ang halik ng̃ ina’y apoy sa pagsuyo,
Hamog sa bulaklak, Pag-asa sa puso’t
Liwanag sa mg̃a isipang malabo.


This poem in Tagalog was likely written by Pascual de Leon in or before the year 1915.


TAGALOG-ENGLISH VOCABULARY

sampagang sariwa
fresh jasmine

hamog sa bulaklak
dew on flower

Pag-asa sa puso
Hope in the heart

Liwanag sa mga isipang malabo
Light to unclear minds