Ang Aso at ang Uwak

Ito ay isang halimbawa ng pabula. This is an example of a fable.

ANG ASO AT ANG UWAK

May ibong uwak na nakakita ng karne na nakabilad sa araw. Tinangay niya ito at lumipad nang malayo.

Sa dulo ng sanga ng isang puno, sinimulan niyang kainin ang karne.

Ngunit narinig niya ang malakas na boses ng isang aso na nagsabi: “Sa lahat ng ibon, ang uwak ang pinaka-magaling. Walang kakumpara!”

Natuwa ang uwak at binukas ang bibig para humalakhak.

Ang nangyari ay nalaglag ang karne mula sa kanyang bibig. Nahulog ito sa lupa kung saan kaagad sinunggaban ng aso.

Ngayon alam na natin na ang papuri ay maaaring uri ng panloloko rin.


THE DOG AND THE CROW

There was a crow who saw meat drying in the sun. He picked it up and flew far away.

On the edge of a tree branch, he started eating the meat.

But then he heard the loud voice of a dog saying: “Of all the birds, the crow is the greatest. Incomparable!”

The crow was gladdened and opened his mouth to guffaw.

What happened was the meat fell from his mouth. It fell to the ground where the dog quickly went for it.

Now we know that praise can also be a form of trickery.


This is a popular children’s story in the Philippines.