ALIN

This is a pronoun.

Alin?
Which?

Alin ang gusto mo?
Which do you like?

Alin dito?
Which one here?

Alin sa mga ito?
Which one of these?

There’s a children’s ditty that goes:

Alin, Alin, Alin ang naiba?
Which, Which, Which is different from the rest?

Sabihin kung alin ang naiba.
Say which one is different.

Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya
Sa pagkadalisay at pagkadakila
Gaya ng pag-ibig sa Tinubuang lupa?
Aling pag-ibig pa? Wala na nga, wala.