Examples of Tagalog Sentences (Adjectives)

The Tagalog word for “adjective” is pang-uri.


Bago ba ito?
Is this new?

Ang mahal!
So expensive!

Wala bang mas mura?
Isn’t there something cheaper?

Sino ang mas bata?
Who is younger?

Mas matanda siya.
He/She is older.

Masama siyang tao!
She/He is a bad person!

Hindi kami mayaman sa pera. 
We’re not rich in money.

Ang pangit niya, no! 
(S)he is so ugly!